Toegankelijkheid

Skip to main content

Voorbereiding Provinciaal Inpassingsplan en ProjectMER

Tegelijkertijd met de afronding en besluitvorming op de Structuurvisie en Plan-Milieueffectrapportage (MER) wordt gewerkt aan de voorbereiding van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Project-MER.

Op dinsdag 26 september 2023 heeft Gedeputeerde Staten (GS) de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het op te stellen ProjectMER voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder vastgesteld. Daarnaast hebben GS een voorontwerp PIP voor het bedrijventerrein Oostpolder vastgesteld en ingestemd om daarmee het vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening Oostpolder met wettelijke overlegpartners te gaan voeren.  Beiden vormen de voorbereiding naar een ontwerp PIP waarop later dit jaar iedereen kan inspreken. Deze documenten zijn openbaar en kunt u vinden op de online leestafel.