Toegankelijkheid

Skip to main content

Vangnetregeling

Vangnetregeling Oostpolder

In deze publicatietekst Vangnetregeling Oostpolder vindt u het besluit van Gedeputeerde Staten op 19 maart 2024. Ook leest u de voorwaarden, beperkingen en toepassingsgebied van de vastgestelde Vangnetregeling.

Als u gebruik wilt maken van de Vangnetregeling en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, download u dan dit formulier en print het uit. Vult u alle gevraagde gegevens in en stuurt u het naar de Provincie Groningen, t.a.v. Team Areaalbeheer, Postbus 610, 9700 Groningen

Op 13 juli heeft een bewonersavond plaats gevonden over de ontwikkeling van de vangnetregeling.

Tijdens de bijeenkomst heeft Brink een toelichting gegeven op haar rol bij de ontwikkeling van de vangnetregeling en hebben aanwezigen de mogelijkheid gekregen om hun zorgen, wensen, bedenkingen en tips over de vangnetregeling te delen en te bespreken.

Een aantal voorbeelden van vragen die tijdens de avond besproken zijn:

  • Is de vangnetregeling alleen verbonden aan de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder, of worden andere ontwikkelingen (zoals de plaatsing van het windmolenpark) ook meegenomen?
  • Biedt het vangnet alleen financiële ondersteuning of wordt er ook begeleiding bij de vinden van een geschikte nieuwe woonplaats en aankoop van een woning aangeboden?
  • Hoe wordt de waarde bepaald? En wordt daar naar een peildatum gekeken? Worden alle huizen getaxeerd?
  • Het aankopen van een woning kost geld (bijkomende kosten), worden deze kosten ook meegenomen in het vangnet?
  • Is het een mogelijkheid om bewoners een schadecompensatie uit te keren om bewoners te verleiden niet te verhuizen. Dit zou de leefbaarheid van de omgeving ten goede komen.
  • Wordt de compensatieregeling van het windmolenpark meegenomen in de waardebepaling van de vangnetregeling?
  • Is zelfbewoningsplicht bij doorverkoop van een woning uit de vangnetregeling een mogelijkheid?
  • Wordt waardevermeerdering door een verbouwing meegenomen in de waardebepaling van het vangnet (wanneer nu of tijdens de uitvoering van de vangnetregeling wordt gestart met verbouwen)?
  • Hoe snel kan de regeling opgesteld worden?

Brink heeft samen met de aanwezige bewoners nagedacht over mogelijke criteria voor het toepassingsgebied en toepassingsvoorwaarden van de vangnetregeling. Bijvoorbeeld: tot welke afstand van de gebiedsontwikkeling mogen woningen deelnemen aan de vangnetregeling? Wat voelt als een eerlijke en eenduidige grens? En zijn er aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden in de bepaling van dit toepassingsgebied?

Mede op basis van alle input komt Brink met een conceptvoorstel voor een vangnetregeling. Niet alle suggesties vanuit bewoners worden opgenomen in de vangnetregeling. Sommige suggesties hadden bijvoorbeeld betrekking op schadevergoeding. Dit is geen onderdeel van de vangnetregeling.

Medio oktober volgt een tweede bewonersavond.

Concept-vangnetregeling

Voorafgaand aan die bewonersavond wordt de eerste visie van Brink op de concept-vangnetregeling gedeeld met de inwoners van het gebied. U ontvangt deze tijdig als bijlage van de nieuwsbrief. Op de bewonersavond kunnen opmerkingen en tips op het concept mondeling aan Brink gemeld worden, maar dat kan ook via de mail. In de genoemde nieuwsbrief staat nadere informatie over hoe en wanneer u kunt reageren op de concept-vangnetregeling.