Toegankelijkheid

Skip to main content

Online leestafel

Feiten en cijfers

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

De Oostpolder heeft de volgende kenmerken:

 • Het gebied is bijna 600 hectare groot
 • Het gebruik van de polder is nu overwegend agrarisch.
 • Waddenwind en Innogy realiseren er een windpark met 20 windmolens
 • Op een deel van de gronden aan de oostzijde wordt een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (380 kV).
 • Grond aan de oostzijde (tegen de N33 aan) is in de (nabije) toekomst mogelijk in beeld voor een buizenzone tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven (Delfzijl).
 • Door het gebied loopt de Groote Tjariet, als belangrijk element in het landschap.

Voorlopig advies Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage, Commissie m.e.r. heeft haar voorlopige advies gepubliceerd op haar website. Via deze link kunt u de publicatie vinden.

Kaders en randvoorwaarden

In dit document vindt u een beknopt overzicht van alle kaders en randvoorwaarden die van toepassing zijn op de gebiedsontwikkeling Oostpolder tot nu toe. Deze kaders en randvoorwaarden zijn allen vastgesteld door Provinciale Staten en/of de gemeenteraad van Het Hogeland.

Vangnetregeling Oostpolder

In deze publicatietekst Vangnetregeling Oostpolder vindt u het besluit van Gedeputeerde Staten op 19 maart 2024. Ook leest u de voorwaarden, beperkingen en toepassingsgebied van de vastgestelde Vangnetregeling.

Als u gebruik wilt maken van de Vangnetregeling en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, download u dan dit formulier en print het uit. Vult u alle gevraagde gegevens in en stuurt u het naar de Provincie Groningen, t.a.v. Team Areaalbeheer, Postbus 610, 9700 Groningen

Opstellen zienswijze

Deze documenten kunnen u helpen om uw zienswijze in te dienen. Het document ‘Opstellen zienswijze’ is een uitleg van wat een zienswijze is en geeft tips hoe u dit kunt aanpakken.

Het ‘Formulier Format zienswijze’ kunt u gebruiken om uw zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u het beste het document opslaan op uw computer. Dan kan u het formulier invullen en opslaan op uw computer. Daarna kunt u het per email versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u het document printen en handmatig invullen en per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Groningen,
t.a.v. P. Wetterauw, team Programma- en Projectondersteuning,
Postbus 610, 9700 AP Groningen

onder vermelding van 'zienswijze ontwerp Exploitatieplan Oostpolder'.


# Hierbij adviseren u om te starten met het lezen van de PIP-toelichting en de MER-samenvatting.De verdieping kunt u vinden in de bijlagen.

 *Het ontwerpbesluit Hogere waarde geluid ligt op het gemeentehuis Uithuizen ter inzage. Zienswijzen dienen dan ook bij de gemeente Het Hogeland ingediend te worden.

Terinzagelegging

Hieronder vindt u alle ter inzage liggende documenten van het Provinciale Inpassingsplan Oostpolder, de Project-MER, het ontwerpbesluit Veiligheidscontour en het Ontwerp Exploitatieplan Oostpolder. Tegelijkertijd heeft de gemeente Het Hogeland het Ontwerpbesluit Hogere waarde geluid ter inzage. Ook die vindt u hieronder.


# Hierbij adviseren u om te starten met het lezen van de PIP-toelichting en de MER-samenvatting.De verdieping kunt u vinden in de bijlagen.

 *Het ontwerpbesluit Hogere waarde geluid ligt op het gemeentehuis Uithuizen ter inzage. Zienswijzen dienen dan ook bij de gemeente Het Hogeland ingediend te worden.

Informatieavond Besluit Hogere waarde geluid

Hier kunt u de opnames van de informatieavond Besluit Hogere waarde geluid op 30 november 2023 terugkijken:

Tijdens de avond zijn er vragen gestel waarop dat moment nog geen antwoord op was. Deze hebben we in dit document voor u opgesteld en beantwoord:

Structuurvisie Oostpolder en Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder vastgesteld

Provinciale Staten van Groningen hebben op 8 november 2023 de Structuurvisie Oostpolder en de Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder vastgesteld. Hieronder vindt u de vastgestelde en geactualiseerde documenten.

Deze informatie vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl

De planidentificatienummers zijn:

 • Structuurvisie Oostpolder: NL.IMRO.9920.SVOostpolder-VA01
 • Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder: NL.IMRO.9920.OmgevingsvisieOP-VA01

Een papieren versie van beide plannen kunt u inzien tijdens kantooruren in het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Advies van de commissie m.e.r. op Plan-MER

De commissie m.e.r. heeft op 12 oktober in het advies over de Plan-MER en aanvulling daarop uitgebracht. Op de specifieke milieupunten en de onderbouwing van de uitvoerbaarheid onderschrijft de commissie de resultaten en beschouwt zij het Plan-MER ruim voldoende. 

De commissie geeft drie punten aan, waarover zij nog wel vragen hebben. Het betreft de aanwezigheid van beschermde soorten in het gebied en dan met name akkervogels, ‘hoe om te gaan met stikstofdepositie’ en de gevolgen voor de waterkwaliteit van koelwaterlozingen. Zij vinden dat deze punten nog aanvulling behoeven. Daarbij is gesproken over het moment in de planvorming, waarop deze aanvullingen echt beschikbaar moeten zijn: bij de Structuurvisie, waarin de locatiekeuze en de hoofdlijnen van inrichting zijn bestendigd, of bij het PIP, waarin de planologische regeling in detail is uitgewerkt.

We begrijpen en onderschrijven de punten, die de commissie m.e.r. aanvoert. In het overleg over het advies hebben besproken dat in het Project-MER op de genoemde onderdelen zorgvuldig doorstuderen en verdiepen. We gebruiken het advies van de commissie m.e.r. om in het vervolg tot specifieke en aangescherpte onderbouwing te komen. Het advies over het Plan-MER vormt geen aanleiding om het gevraagde besluit tot de vaststelling van de Structuurvisie voor de Oostpolder uit te stellen.

Informatieavond 'Hogere waarden geluid'

Op 3 oktober was de informatieavond ‘Hogere Waarden Geluid’. De presentatie vindt u hier.

Voorbereiding Provinciaal Inpassingsplan en ProjectMER

Tegelijkertijd met de afronding en besluitvorming op de Structuurvisie en Plan-Milieueffectrapportage (MER) wordt gewerkt aan de voorbereiding van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Project-MER.

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

In het kader van die voorbereiding hebben Gedeputeerde Staten (GS) op dinsdag 26 september 2023 de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het op te stellen ProjectMER voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder vastgesteld. Daarnaast hebben GS een voorontwerp PIP voor het bedrijventerrein Oostpolder vastgesteld en ingestemd om daarmee het vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening Oostpolder met wettelijke overlegpartners te gaan voeren.  Beiden vormen de voorbereiding naar een ontwerp PIP waarop later dit jaar iedereen kan inspreken.

NRD

De NRD beschrijft hoe het Project-MER, als uitwerking van het Plan-MER, wordt opgesteld. De NRD heeft ter visie gelegen van 1 juni tot en met 12 juli 2023, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De zienswijzen op de NRD zijn verwerkt in een Reactienota. Bovendien heeft de Commissie m.e.r. een voorlopig advies uitgebracht over de NRD. Met de vaststelling van de NRD kan het Project-MER worden uitgewerkt.

PIP

In een PIP worden de kaders en hoofdlijnen van de ontwikkeling zoals vastgelegd in de Structuurvisie, verder uitgewerkt en wordt een hierbij passende regeling opgesteld om de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast te leggen. Met een PIP wordt de gebiedsontwikkeling (ná vaststelling van de Structuurvisie) juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

De milieu-gerelateerde onderdelen zijn in het voorontwerp PIP nog niet ingevuld omdat daarvoor onderzoeken in uitvoering zijn in het Project-MER. In het ontwerp PIP zullen ook deze onderdelen ingevuld zijn en zullen de plantoelichting en planregels op dit punt worden aangevuld (o.a. geluid en externe veiligheid). Ook ruimtelijke relevante punten als bouwhoogtes, bebouwingspercentages, beeldkwaliteitszones zijn op dit moment nog niet ingevuld omdat daarvoor een onderzoek loopt. Deze punten zullen bij de tervisielegging van het ontwerp PIP bekend zijn.

Reageren

Het voorontwerp PIP is verre van volledig en is bedoeld om met de wettelijke partners en de toekomstige ProjectMER verder in te vullen. Op dit moment kunt u dus nog geen zienswijze indienen.  Pas na een positief besluit tot vaststelling van de Structuurvisie door Provinciale Staten op 8 november a.s. volgt de formele stap met de tervisielegging van een ontwerp PIP en Project-MER. Deze tervisielegging staat op de planning voor december 2023.  Op dat moment zal er voor iedereen de gelegenheid zijn om te reageren in de vorm van een zienswijze.

Mocht u vragen hebben of ons nu toch iets mee willen geven dan kunt u hiervoor contact opnemen met de projectorganisatie door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De vastgestelde documenten door Gedeputeerde Staten vindt u hieronder.

Reactienota vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

De definitieve structuurvisie, addendum MER en het voorlopige advies MER zijn naast de Reactienota en het advies Vangnetregeling vastgesteld door GS.

Op dinsdag 12 september jl. hebben Gedeputeerde Staten de Reactienota op de ingediende zienwijzen/reacties op de Ontwerp Structuurvisie en bijbehorende MilieuEffectRapportage (Plan-MER) vastgesteld. In de Reactienota zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Deze Reactienota wordt betrokken bij de besluitvorming door Provinciale Staten op 8 november 2023 over vaststelling van de Structuurvisie en de Plan-MER. Heeft u liever een papieren versie? U kunt uw adresgegevens naar ons mailen, dan zullen wij u z.s.m. een papieren versie toesturen.

Tervisielegging gebiedsontwikkeling Oostpolder van 1 juni tot en met 12 juli.

Hieronder vindt u de documenten 0 tot en met 16 die ter visie liggen. Hierop kunt u met een zienswijze reageren.

In het brondocument vindt u:
De landschapsvisie Oostpolder, advies Vangnetregeling Oostpolder, Landbouweffectrapportage, de onderbouwing gebiedsontwikkeling Oostpolder vanuit marktperspectief en een memo Integratie van kunst bij de transitie van de Oostpolder.

Wilt u de documenten op papier inzien? Dit kan op het provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4 in Groningen, iedere werkdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. Op afspraak kunt u de documenten ook inzien  bij de gemeentehuizen van Uithuizen en Winsum van de gemeente Het Hogeland. Hiervoor kunt u bellen 088-3458888. Of op het gemeentehuis van gemeente Eemsdelta in Delfzijl. Hiervoor kunt u bellen via nummer 140596 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw schriftelijke reactie kunt u per mail of post naar ons toesturen via onderstaande adressen:

 • Digitaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Per post: Gedeputeerde Staten van Groningent.a.v. P. Schuls-Wetterauw, Postbus 610, 9700 AP Groningen

U kunt bijgaand format gebruiken voor het indienen van een zienswijze. Het is een word-bestand dat u kunt downloaden op uw computer, invullen en opslaan. Daarna kunt u kiezen of u het per mail of post verstuurd.

Start m.e.r.-procedure gebiedsontwikkeling Oostpolder 

Provincie Groningen heeft op 23 mei 2023 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke mededeling ingediend van het voornemen de Oostpolder te ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Het voornemen is m.e.r.-plichtig op grond van categorie D11.3 van het Besluit m.e.r. Het betreft hier de project-m.e.r, het vervolg op de Plan-MER.

Procedure

Met het indienen van de mededeling (kennisgeving) is de wettelijke (uitgebreide) m.e.r.-procedure gestart. Het milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld ten behoeve van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de provincie Groningen. In het kader van deze m.e.r.-procedure zal tevens een zogenaamde Passende Beoordeling worden opgesteld in verband met de mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000 gebied, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

In de mededeling is een omschrijving gegeven van het voornemen met een globale aanduiding van de aard en de gevolgen voor het milieu. Voordat het MER kan worden opgesteld dient het bevoegd gezag advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ten behoeve van dit advies is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

Terinzagelegging

De mededeling en de NRD liggen tijdens kantooruren ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2023 in

 1. het gemeentehuis van de gemeente het Hogeland, locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1.
 2. het gemeentehuis van de gemeente het Hogeland, locatie Winsum, Hoofdstraat W70.
 3. het gemeente huis van de gemeente Eemsdelta, locatie Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10.
 4. het Provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie van de ingang aan de St.Jansstraat 4.

Inspraak

Eenieder kan tot en met 12 juli 2023 schriftelijk zienswijzen indienen met betrekking tot het vast te stellen advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor kunt u een afspraak te maken via onderstaand telefoonnummer. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 12 juli 2023 hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau indienen. We hebben ervoor gekozen om ook aan de Commissie voor de m.e.r. advies te vragen in deze fase van de m.e.r.-procedure.

Uw schriftelijke reactie kunt u per mail of post naar ons toesturen via onderstaande adressen:

 • Digitaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Per post: Gedeputeerde Staten van Groningen
  t.a.v. P. Schuls-Wetterauw, Postbus 610, 9700 AP Groningen

U kunt bijgaand format gebruiken voor het indienen van een zienswijze. Het is een word-bestand dat u kunt downloaden op uw computer, invullen en opslaan. Daarna kunt u kiezen of u het per mail of post verstuurd.

Inlichtingen

Voor eventuele vragen kunt u de servicedesk van de provincie Groningen bereiken op: 050-3164900 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur).

Klant Eis Specificatie

Voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder worden gesprekken gevoerd met veel belanghebbenden.

Niet alleen met omwonenden of agrariërs, maar ook andere overheden, publieke en private partijen die belangen hebben in en rondom de Oostpolder. ideeën, wensen en behoeften die met ons gedeeld zijn houden we bij in een overzicht. Dit overzicht heet Klant Eis Specificaties (KES).

Hieronder vindt u deze KES. Dit document is een ‘levend document’, het wordt continu aangepast en aangevuld.

Voorlopig toetsingsadvies Mer-commissie over het milieueffectrapport Gebiedsontwikkeling Oostpolder 

Overzichten

Hieronder vindt u twee overzichten. Een overzicht van het lopende besluitvorming en inspraakproces én een overzicht wat u kunt doen en verwachten tijdens de ter inzage legging van 31 mei tot en met 12 juli*. Heeft u vragen? Mailt u dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 *de groen gekleurde blokken zijn inspraakmomenten in het lopende proces.

Informatieavond 7 februari 2023

Op de informatieavond op 7 februari 2023 is er de tussenstand van uitkomsten van een aantal MER-rapporten gepresenteerd. De presentatie vindt u hier.

Opnames thema-avond Geluid

Vanaf nu kunt u de opnames hier terugkijken van de thema-avond Geluid op 1 november jl. In tegenstelling tot eerder aangekondigd hebben we ook het tweede deel van de avond opgenomen (vragen uit de zaal) op de website geplaatst. De vragen en antwoorden zijn waardevol om te delen. Aangezien het een twee en half uur durende opname is geworden hebben we deze opgedeeld in vier delen. Drie presentaties en de napraatsessie. De geluidsopnames van vragen uit de zaal zijn minder goed hoorbaar (bij afwezigheid van microfoon), we adviseren u om uw geluid op maximaal te zetten om de vragen te kunnen verstaan.

Daarnaast vindt u hier de presentaties om zonder opnames te bekijken.

Waarom het boek: Heden, verleden en toekomst Oostpolder?

Dit boek, 'Verleden, heden en toekomst de Oostpolder' is een nieuw hoofdstuk in de planvorming voor de ontwikkeling van de Oostpolder. Dit boek is geen doel op zich geweest, maar een gevolg van cultuurhistorisch onderzoek. Onderzoek dat nodig is in het openplanproces voor de voorgenomen gebiedsontwikkeling Oostpolder. 

Na het lezen van de verhalen was duidelijk dat zij meer verdienen dan enkel te landen als cultuurhistorische waarden in het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder. En dat ze een toevoeging behoefden met verhalen uit het heden en een doorkijk naar de toekomst. En daarmee werd het idee van dit boek geboren. Het digitale resultaat leest u hier.

Terinzagelegging

Reactienota zienswijze Oostpolder


Presentatie inloopbijeenkomst Oostpolder 21 juni

Voornemen en Participatie
De kennisgeving Voornemen en Participatie is niets anders dan een aankondiging in de vorm van een advertentie. Hierin informeren Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen belanghebbenden over het voornemen om de Oostpolder te willen ontwikkelen en op welke manier zij inwoners en andere belanghebbenden hierbij betrekken en informeren. Bij dit bericht wordt u uitgenodigd te reageren, bijvoorbeeld door het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Vindt u dat de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland met hun plannen voldoende aansluiten op de waarden en karakteristieken van de gebieden waarop het onderzoek betrekking heeft?
 • Heeft u nog aanvullende kansen en raakvlakken waarmee rekening moet worden gehouden?
 • Welke onderwerpen moeten in de Milieueffectrapportage worden onderzocht?
 • Kunt u zich vinden in de manier waarop mensen uit de omgeving worden betrokken bij het proces?

Toelichting Voornemen en Participatie
In het document Toelichting Voornemen en Participatie staat in aanvulling op de aankondiging een nadere toelichting op het project Oostpolder. Ook op dit bericht kunt u reageren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat informatie voor omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs over de inhoud en opzet van de op te stellen milieueffectrapportage (m.e.r). De m.e.r. is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten en heeft als doel het milieubelang volwaardige mee te wegen in de besluitvorming .

De afbakening van het onderzoek - ofwel het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek - is belangrijk voor het opstellen van de m.e.r. De reikwijdte gaat over de vraag welke alternatieven en/of varianten en welke milieuaspecten we onderzoeken in de m.e.r. Ook heeft de reikwijdte betrekking op het onderzoeksgebied. Detailniveau geeft aan hoe uitgebreid en op welke manier de verschillende milieuaspecten worden onderzocht. Op de NRD kunt u een zienswzijze indienen.

Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten)
De afgelopen maanden is uitvoerig gesproken met omwonenden, stakeholders en experts. De uitkomsten van die gesprekken zijn verwerkt in het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK). Het RKK geeft de kaders voor het Masterplan aan. Ze gaan over de inrichting van het gebied en het beperken van de effecten op de directe omgeving.

We onderzoeken de kaders op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, ze worden verdiept, uitgewerkt en ruimtelijk vorm gegeven in het Masterplan. Als onderzoeksuitkomsten in strijd zijn met de ambities en kaders in het RKK, dan kan hiervan worden afgeweken, maar wel in goed overleg en met duidelijke motivatie en onderbouwing. Op dit document kunt u reageren.

Beleidsdocumenten

 • Communicatie- en participatieplan Oostpolder planvorming fase 1
 • Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, April 2017
  De Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijke projecten in het gebied Eemsdelta. De structuurvisie beschrijft daarbij het ruimtelijk kader (wat kan wel en wat kan niet) en hoe we omgaan met het milieu ( milieubeleid). Daarmee worden de ambities voor (duurzame) energie, economische belangen en de belangen van leefomgeving, natuur en landschap in balans gebracht.

 • Evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, maart 2020
  De evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl beschrijft uitgangspunten voor de uitwerking van nieuwe projecten. Hoewel de projecten uit de structuurvisie binnen de beschikbare milieuruimte zijn gerealiseerd, vragen nieuwe onwikkelingen extra aandacht. Bijvoorbeeld de stikstofreductie, klimaatverandering en ambities voor duurzame energie en circulaire economie. De evaluatie werkt die aandachtspunten verder uit.

Studies

 • Inspiratiedocument Biodiversiteit
  Versterking van de biodiversiteit, zowel in de publieke ruimte als op de bedrijfskavels, biedt de mogelijkheid om de
  ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied Oostpolder te verbeteren. De Provincie Groningen heeft Bureau Waardenburg gevraagd om een ontwerpend
  onderzoek te doen hiernaar. Het resultaat is dit Inspiratiedocument Biodiversiteit.

 • Analyse high-tech sector in Groningen Deloitte + bijlage, februari 2019
  Deloitte heeft een analyse op hoofdlijnen gemaakt naar de economische effecten van de vestiging van datacenters en automotive- / batterijfabrieken in de provincie Groningen. Einddatum van de analyse is tot januari 2019, dus effecten na die datum zijn niet meegenomen in het rapport.

 • Milieuzonering nieuwe stijl, VNG, mei 2019
  Deze publicatie loopt alvast vooruit op de Omgevingswet die 1 januari 2023 ingaat. Onder de nieuwe Omgevingswet worden milieu en ruimte volledig geïntegreerd. Dat komt erop neer dat bij de invoering van de Omgevingswet het normaal wordt om concrete milieunormen op te nemen in het Omgevingsplan. Een bedrijf moet voldoen aan bepaalde milieunormen wil het een vergunning krijgen. Ieder bedrijf heeft een bepaalde milieuruimte. Om een nieuw bedrijf, bedrijfsuitbreiding of -verplaatsing al dan niet een vergunning te verlenen, kunnen overheden gebruik maken van concrete milieunormen.

 • Brief aan Provinciale Staten over uitwerking compensatieregeling, juni 2020
  Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarbij Gedeputeerde Staten (GS) opdracht hebben gekregen om uit te werken waar in de provincie gebieden in aanmerking komen voor een garantieregeling. Daarbij noemde GS ook de Eemsdelta. In de brief uitwerking compensatieregeling staat dat het concreet uitwerken van een regeling onderdeel zal moeten uitmaken van toekomstige gebiedsontwikkelingen. Dat geldt dus ook voor Oostpolder.

 • Marktverkenning van de ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein, Buck Consultants International + bijlage, juli 2020
  In dit onderzoeksrapport worden de volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat zijn kansrijke doelgroepen voor de Oostpolder/ Noord Groningen?
  • Welke kansen voor clustervorming liggen er?
  • Kan er een relatie worden gelegd met de ambitie van de provincie Groningen om zich te ontwikkelen tot de meest innovatieve energieprovincie van Nederland?
  • Welk profiel moet het beoogde bedrijventerrein hebben?
  • Met welke instrumenten kan de provincie alleen wenselijke doelgroepen in het gebied laten landen?
  • Hebben de Eemshaven en de zeehaven Delfzijl meerwaarde?
  • Zijn er gebiedskenmerken aan te wijzen die als ontwikkelingsbelemmering voor de doelgroepen moeten worden gezien (zoals windmolens, woonkernen en natuurgebieden)?
 • Uitwerking compensatie-/garantieregeling, Sieben en Lont, maart 2021
  In dit rapport staan de mogelijke compensatie-/garantieregelingen beschreven die vanuit het bestuursrecht bestaan.

 • Ontwikkelzones voor grootschalige bedrijven in Groningen, Stec groep, maart 2021
  In dit verkennend onderzoek uit maart 2021 zijn alle bestaande bedrijventerreinen en mogelijke uitbreidingslocaties in de provincie in kaart gebracht. De verkenning is bedoeld om kansrijke plekken voor grootschalige bedrijven in Groningen in beeld te brengen. Dit kan de provincie dan gebruiken om keuzes te maken.

 • Verkenning geluidsruimte Oostpolder, BügelHajema, maart 2021
  De Oostpolder als uitbreiding van de Eemshaven kan alleen als dit past binnen de vastgestelde geluidsnorm voor de Eemshaven. De woonfunctie moet namelijk zoveel mogelijk behouden blijven.

  De ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostpolder voor bedrijven hangt mede af van de beschikbaarheid van ‘milieugebruiksruimte’. Maatgevend voor de beschikbare milieugebruiksruimte bij de Oostpolder het aspect ‘geluid’. De Eemshaven is een voor industrielawaai gezoneerd terrein. Dat betekent dat aanwezige en nog te vestigen bedrijven op het industrieterrein van de Eemshaven en mogelijke uitbreiding naar de Oostpolder moet voldoen aan een vastgestelde geluidszone (1993).

  De kernvraag van het onderzoek is:
  Is er vanuit de vastgestelde milieugebruiksruimte voor de Eemshaven voldoende geluidruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van een industrieterrein in de Oostpolder?

Besluiten

Nieuwsbrieven en brieven aan bewoners

Gespreksverslagen BBE

Persberichten