Toegankelijkheid

Skip to main content

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Als u een zienswijze (of een vraag) heeft ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), het Project-MER, het Exploitatieplan, het ontwerpbesluit Veiligheidscontouren of

het ontwerpbesluit Hogere waarde geluid dan wordt deze geregistreerd en voorzien van een antwoord. De zienswijzen en de antwoorden worden gepubliceerd  in een reactienota; zienswijzen van particulieren zijn bij publicatie altijd anoniem.

Soms leiden zienswijzen tot aanpassingen in de documenten; als dit het geval is dan staat dit duidelijk in het antwoord vermeld..

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland stellen de reactienota vast . Heeft u een zienszwijze ingediend dan ontvangt ook u de vastgestelde reactienota of kunt het inzien op deze website. Dit zal in de loop van mei 2024 zijn, zodra wij de exacte datum weten kunt u dit lezen op de website. De volledige reactienota wordt met Provinciale Staten en de gemeenteraad gedeeld, zodat zij dit kunnen meewegen bij de besluitvorming over het PIP en bijbehorende documenten.