Toegankelijkheid

Skip to main content

Provinciale Staten stellen Structuurvisie Oostpolder met bijbehorend PlanMER en Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder vast

Op woensdag 8 november hebbent Provinciale Staten de Structuurvisie Oostpolder met bijbehorend PlanMER en de Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder vastgesteld.

Bij de stemming waren 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen het besluit.

De vastgestelde documenten vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer is:

  • Structuurvisie Oostpolder: NL.IMRO.9920.SVOostpolder-VA01

Met de vaststelling van de Structuurvisie Oostpolder door PS is ook de Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder geactualiseerd en aangepast aan deze besluitvorming. U vindt de aangepaste omgevingsvisie met onderstaand planidentificatienummer, ook op www.ruimtelijkeplannen.nl .

  • Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen - Oostpolder: NL.IMRO.9920.OmgevingsvisieOP-VA01

De documenten staan ook op de online leestafel op deze website.

Een papieren versie van beide plannen kunt u inzien tijdens kantooruren in het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Daarnaast is binnen PS de Vangnetregeling uitgebreid bediscussieerd, onder andere de hoogte van de vergoeding werd door Provinciale Staten niet toereikend gevonden. Bij amendement is besloten  dat het vergoedingspercentage wordt verhoogd van 95% naar 97% Dit wordt definitief aangepast in de Vangnetregeling. Het Vangnetregeling-advies met de percentuele aanpassing vindt u nu dus niet bij de vastgestelde documenten maar wordt meegenomen bij de uitwerking van de vangnetregeling door GS. Bij de inwerkingtreding van de Vangnetregeling wordt het percentage van 97% van kracht. De inwerkingtreding van de regeling wordt beoogd voor 1 januari 2024 (of zo spoedig mogelijk daarna).

Ook is er een motie ingediend om in het volgend plan - Provinciaal Inpassingsplan (PIP) - op te nemen dat hyperscale datacenters geen plek kunnen krijgen in de Oostpolder.  Deze motie is met meerderheid van stemmen door PS aangenomen. GS hebben toegezegd dit te gaan bespreken met de gemeente Het Hogeland en daar een gezamenlijk besluit over te nemen. Voordat PS over het PIP een besluit gaat nemen (mei/juni 2024), komen Gedeputeerde Staten hierover bij Provinciale Staten terug.